Aktuálne informácie

pre spracovávateľov štvrťročného výkazu o práci v školstve

 Škol (MŠVVŠ SR) 1-04  

 

September 2019

 

Forma a obsah výkazu

 

Výkaz pre rok 2019 ostáva po formálne nezmenený. Zmenil sa obsah výkazu. Do výkazu boli zapracované zmeny v zmysle platnej legislatívy:

 

 

V stĺpci č.10 výkazu „kreditový“ sa dopĺňa text „profesijný rozvoj“  V septembri 2019 prijatím zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, ktorým sa mení a dopĺňa  zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podľa § 14e vyššie citovaného zákona sa zavádza „Príplatok za profesijný rozvoj pedagogického a odborného zamestnanca“.

 

Aktualizovaný výkaz na rok 2019 od 3. štvrťroka možno pozrieť TU

 

 

Forma a obsah elektronického Formulára

 

Elektronický formulár je pre 3. a 4. štvrťrok  2019 upravený nasledovne:

 

Riadky a stĺpce výkazu boli upravené podľa nového zákona č. 138/2019 Z. z. o  pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, ktorým sa okrem iného mení a dopĺňa  zákon č.  553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

-          riadok  10 „kreditový a profesijný rozvoj“ - podľa § 14e vyššie citovaného zákona sa zavádza „Príplatok za profesijný rozvoj pedagogického a odborného zamestnanca“

 

-          riadok 14 „odmeny bez jubilejných“ je doplnený o nové písmena v § 20 zákona č.  553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

              písm. f - odmena za prácu pri príležitosti obdobia letných dovoleniek,

 

                    písm. g - odmena za prácu pri príležitosti vianočných sviatkov.

 

Aktualizovaný formulár na rok 2019 od 3. štvrťroka možno pozrieť TU 

 

Aktualizovaná Príučka - september 2019

 

Do príručky na rok 2019 platnej od 3.štvrťroku 2019 sú zapracované legislatívne úpravy a zmeny týkajúce sa sledovaných údajov od septembra 2019.

Príručku možno pozrieť TU