Aktuálne informácie

pre spracovávateľov štvrťročného výkazu o práci v školstve

 Škol (MŠVVŠ SR) 1-04  

 

Január 2019

 

Forma a obsah výkazu

 

Výkaz pre rok 2019 ostáva po formálnej nezmenený. Zmenil sa obsah výkazu. Do výkazu boli zapracované zmeny v zmysle platnej legislatívy:

 

1.                  Riadky výkazu boli upravené v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov

-          v riadku 0106 nebude sprístupnené vypĺňanie riadku z dôvodu zániku stredísk praktického vyučovania

-          je  pridaný riadok  0103 stredná športová škola – zápis do tohto riadku bude sprístupnený od 1.1.2019

 

2.                  V stĺpci výkazu dorovnanie na funkčný plat a doplatok do minimálnej mzdy sa upravuje na názov stĺpca „dorovnanie na funkčný plat“.  V roku 2019 prijatím zákona 318/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa  zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú platové tarify v jednotlivých stupňoch upravené tak, aby najnižšia tarifa dosahovala minimálne úroveň zákonom stanovenej minimálnej mzdy.  Prijatím tohto zákona prišlo k odstráneniu rozporu medzi minimálnou mzdou a minimálnou výškou tarifného platu.

 

 

Výkaz na rok 2019  možno pozrieť TU

 

 

Forma a obsah elektronického Formulára

 

Elektronický Formulár je pre rok 2019 upravený nasledovne:

 

V riadku 6  sa nebude uvádzať doplatok do minimálnej mzdy, nakoľko prijatím zákona 318/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa  zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú platové tarify v jednotlivých stupňoch upravené tak, aby najnižšia tarifa dosahovala minimálne úroveň zákonom stanovenej minimálnej mzdy.

 

Formulár na rok 2019  možno pozrieť TU 

 

Príučka na rok 2019

 

Do príručky na rok 2019 budú zapracované všetky legislatívne úpravy a zmeny týkajúce sa sledovaných údajov v roku 2019. Predpokladaný termín zverejnenia je február 2019.

Príručku na rok 2019 možno pozrieť TU