Aktuálne informácie

pre spracovávateľov štvrťročného výkazu o práci v školstve

 Škol (MŠVVŠ SR) 1-04  

 

Február 2017

 

Príručka na rok 2017

 

Do Príručky na rok 2017 boli zapracované všetky legislatívne úpravy a zmeny týkajúce sa sledovaných údajov a platné pre rok 2017.  Najdôležitejšie zmeny sú v texte zvýraznené červenou farbou. Patria k nim:

 

·         stĺpce C a H (str. 33, 35 a 36) – vzhľadom na opakujúce sa chyby vo vykazovaní údajov, spresnila sa metodika pre zápis údajov do týchto stĺpcov,

·         odpovede na najčastejšie otázky  (str. 43-44) – aktualizovala sa odpoveď na otázku č. 21 a doplnila sa nová pod č. 23 – obe súvisia s vykazovaním údajov do stĺpcov C a H,

·         zmeny v kontaktoch (str. 46-47).

 

Príručku na rok 2017 možno pozrieť TU

 

 

Január 2017

 

Forma a obsah výkazu

 

Výkaz pre rok 2017 ostáva po obsahovej stránke nezmenený.

 

Formálne sa upravil  názov riadkov 0131 a 0231 na „EŠIF z RK MŠVVaŠ SR“ a vysvetlivka č.1/ na „ Európske štrukturálne a investičné fondy poskytnuté prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR“. 

 

Obdobne došlo k úprave v názve vysvetlivky č.2/ k riadkom 0132 a 0232 na „Európske štrukturálne a investičné fondy poskytnuté prostredníctvom iných rozpočtových kapitol a iné prostriedky zo zahraničia na základe medzinárodných zmlúv“.

 

Výkaz na rok 2017  možno pozrieť TU

 

 

Forma a obsah elektronického Formulára

 

Elektronický Formulár je pre rok 2017 upravený nasledovne:

 

Rozšíril sa názov stĺpca H na „asistenti učiteľa pre žiakov zo SZP (§4e ods.8 zákona č. 597/2003 Z.z.) a príplatok za prácu so žiakmi zo SZP (§14d zákona č. 553/2003 Z.z.)“.

 

Formulár na rok 2017  možno pozrieť TU