Aktuálne informácie

pre spracovávateľov štvrťročného výkazu o práci v školstve

 Škol (MŠVVM SR) 1-04  

 

Marec 2024

 

Príručka na rok 2024 – na obdobie január až august 2024

 

Do príručky na rok 2024 boli zapracované legislatívne úpravy a zmeny týkajúce sa sledovaných údajov na obdobie január až august 2024. V auguste 2024 bude elektronický Formulár a príručka aktualizovaná v súvislosti so zavedením financovania podporných opatrení podľa § 4e zákona č.597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.

 

Príručku na obdobie od januára do augusta 2024 možno pozrieť TU

 

Január 2024

 

Forma a obsah výkazu

 

Výstup zo zberných údajov bol upravený po formálnej stránke. Do výkazu boli zapracované zmeny v zmysle platnej legislatívy. Novelou zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov sa od 01. 02.2024 mení názov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na  Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky.

 

Výkaz na rok 2024  možno pozrieť TU

 

Forma a obsah elektronického Formulára

 

Formulár na rok 2024 bol upravený po formálnej stránke. Do formulára boli zapracované zmeny v zmysle platnej legislatívy podľa prijatého zákona č. 506/2023 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony

 

Formulár na rok 2024 - možno pozrieť TU

 

Príručka na rok 2024 -  Do príručky na rok 2024 budú zapracované legislatívne úpravy a zmeny týkajúce sa sledovaných údajov v roku 2024. Predpokladaný termín zverejnenia je marec 2024.