Aktuálne informácie

pre spracovávateľov štvrťročného výkazu o práci v školstve

 Škol (MŠVVŠ SR) 1-04  

 

Január 2023

 

Forma a obsah výkazu

 

Do výkazu boli zapracované zmeny v zmysle platnej legislatívy. Riadky výkazu boli upravené v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov. V roku 2023 sa budú zbierať údaje

 

-          na riadku 0214  - centrá poradenstva a prevencie

 

-          na riadku 0215  - špecializované centrá poradenstva a prevencie

 

Výkaz na rok 2023  možno pozrieť TU

 

Forma a obsah elektronického Formulára

 

Formulár ostáva na 2023 nezmenený.

 

Formulár na rok 2023 - možno pozrieť TU

 

Príručka na rok 2023 -  Do príručky na rok 2023 budú zapracované legislatívne úpravy a zmeny týkajúce sa sledovaných údajov v roku 2023. Predpokladaný termín zverejnenia je marec 2023.