Aktuálne informácie

pre spracovávateľov štvrťročného výkazu o práci v školstve

 Škol (MŠVVŠ SR) 1-04  

 

Marec  2021

 

V súvislosti so zmenou legislatívy boli do formulára na rok 2021 zapracované zmeny:

 

Forma a obsah elektronického Formulára

-            pre zápis zamestnancov a miezd  bol pridaný stĺpec I „príspevok na špecifiká“,  do ktorého sa budú vypĺňať údaje za zamestnancov a mzdy poskytnuté v zmysle § 4af zákona č. 597/2003 Z.  z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov

 

-            v roku 2021 budú školy a školské zariadenia vykazovať  asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením aj vtedy, ak boli poskytnutí z iných zdrojov t. j. z mimorozpočtových prostriedkov (MRZ riadok 139, 239) alebo prostriedkov z  Európskych štrukturálnych a investičných  fondov (EŠIF riadok 131, 231) a Ostatné prostriedky EÚ (riadok 132, 232).

 

Formulár na rok 2021 - marec možno pozrieť TU

 

Príručka na rok 2021

 

Do príručky na rok 2021 boli zapracované všetky legislatívne úpravy a zmeny týkajúce sa sledovaných údajov v roku 2021.

 

Príručku na rok 2021 možno pozrieť TU

 

Január 2021

 

Forma a obsah výkazu

 

Výkaz pre rok 2021 ostáva po formálnej nezmenený. Zmenil sa obsah výkazu. Do výkazu boli zapracované zmeny v zmysle platnej legislatívy:

 

Riadky výkazu boli upravené v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov

 

-           riadok 0106 -  bude sprístupnené vypĺňanie riadku. Do tohto riadku sa budú vypĺňať údaje za  Školy umeleckého priemyslu.

 

Výkaz na rok 2021  možno pozrieť TU

 

Forma a obsah elektronického Formulára

 

Elektronický Formulár je pre rok 2021 ostáva nezmenený.

 

Príručka na rok 2021

 

Do príručky na rok 2021 budú zapracované všetky legislatívne úpravy a zmeny týkajúce sa sledovaných údajov v roku 2021. Predpokladaný termín zverejnenia je marec 2021.