Aktuálne informácie

pre spracovávateľov štvrťročného výkazu o práci v školstve

 Škol (MŠVVŠ SR) 1-04  

 

Marec  2022

 

 

Príručka na rok 2022

 

Do príručky na rok 2022 boli zapracované legislatívne úpravy a zmeny týkajúce sa sledovaných údajov v roku 2022.

 

Príručku na rok 2022 možno pozrieť TU

 

Január 2022

 

 

Forma a obsah výkazu

 

pre rok 2022 je výkaz upravený v zmysle prijatého zákona č. 271/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. V súlade s uvedeným zákonom vznikli 1. januára 2022 regionálne úrady školskej správy (RÚŠS) ako orgány miestnej štátnej správy v školstve v sídle kraja a ako samostatné právne subjekty od tohto termínu vykonávajú doterajšiu agendu odborov školstva okresných úradov v sídle kraja.

 

Forma a obsah elektronického Formulára – formulár ostáva na 2022 nezmenený.

 

Výkaz na rok 2022  možno pozrieť TU

Formulár na rok 2022 - možno pozrieť TU

 

Príručka na rok 2022 -  Do príručky na rok 2022 budú zapracované legislatívne úpravy a zmeny týkajúce sa sledovaných údajov v roku 2022. Predpokladaný termín zverejnenia je marec 2022.