Štvrročný výkaz o práci v školstve Škol ( MŠVVŠ SR )  1-04
ZÁPIS  ÚDAJOVÚdaje zapisuje škola
alebo školské zariadenie
s právnou subjektivitou
Údaje zapisuje zriaďovatež za školy
alebo školské zariadenia
vo svojej pôsobnosti,
ktoré nemajú právnu subjektivituPREBERANIE PROTOKOLOVProtokoly preberá zriaďovatež za školy alebo školské zariadenia vo svojej pôsobnosti